EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Regionálna politika

regional_policy

V Zmluve o fungovaní Európskej únie (EÚ) sa prihliada na význam regionálnej politiky, keď až päť článkov (174 – 178) sa zaoberá hospodárskou, sociálnou a územnou súdržnosťou.

Politikou súdržnosti a regionálnou politikou EÚ sa posilňuje hospodárska, sociálna a územná súdržnosťčlenských štátoch a regiónoch EÚ formou podpory vytvárania pracovných miest, konkurencieschopnosti, hospodárskeho rastu, zvýšenia kvality života a zelenou a digitálnou transformáciou. 

Na dosiahnutie týchto cieľov vyčlenila EÚ na svoju hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 392 miliárd EUR dostupných na obdobie rokov 2021 – 2027 cez konkrétne fondy.