EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Verejné zdravie

Employment and social policy

Veľkým záujmom občanov Európskej únie je dobré zdravie. Európska únia (EÚ) sa prostredníctvom všetkých svojich politík a činností usiluje o lepšiu ochranu zdravia v súlade s článkom 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Opatrenia EÚ sa vo vzťahu k otázkam zdravia zameriavajú na skvalitnenie verejného zdravia, predchádzanie chorobám a ohrozeniu zdravia (vrátane chorôb, ktoré sa týkajú životného štýlu), ako aj na podporu výskumu.

EÚ nedefinuje zdravotnú politiku ani organizáciu či poskytovanie zdravotných služieb a lekárskej starostlivosti. Jej činnosť skôr slúži na doplnenie vnútroštátnych politík a na podporu spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti verejného zdravia.