EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Folkhälsa

Employment and social policy

God hälsa är mycket viktigt för EU-medborgarna. Europeiska unionen (EU) arbetar för ett bättre hälsoskydd genom sin politik och sina åtgärder, i enlighet med artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. EU:s åtgärder inom hälsoområdet syftar till att förbättra folkhälsan, att förebygga sjukdomar och faror för hälsan, också de knutna till livsstil, liksom att främja forskningen.

EU utformar inte hälsopolitiken, och fastställer inte heller hur hälso- och sjukvårdstjänster eller medicinsk vård ska organiseras eller tillhandahållas. I stället ska EU:s åtgärder komplettera den nationella politiken och uppmuntra samarbete mellan medlemsländerna inom hälsoområdet.