Αποδέχομαι Δεν αποδέχομαι

EUR-Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έγγραφο αυτό έχει ληφθεί από τον ιστότοπο EUR-Lex

Δημόσια υγεία

Employment and social policy

Κύρια ανησυχία των ευρωπαίων πολιτών είναι να ζουν σε κατάσταση καλής υγείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καταβάλλει προσπάθειες να ενισχύσει την προστασία της υγείας μέσα από όλες τις πολιτικές και δραστηριότητές της, σύμφωνα με το άρθρο 168 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δράση της ΕΕ σε θέματα υγείας έχει ως κύριο στόχο να βελτιώνει τη δημόσια υγεία, να προλαμβάνει ασθένειες και τους κινδύνους κατά της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που συνδέονται με τον τρόπο ζωής, καθώς και να προάγει την έρευνα.

Η ΕΕ δεν χαράσσει πολιτικές υγείας ούτε την οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης. Αντ' αυτού, η δράση της λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις εθνικές πολιτικές και στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της δημόσιας υγείας.