Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Обществено здраве

Employment and social policy

Един от основните поводи за безпокойство на европейските граждани е да бъдат в добро здраве. Затова Европейският съюз (ЕС) работи за по-добра здравна защита чрез своите политики и дейности в съответствие с член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Действията на ЕС по здравните въпроси целят подобряване на общественото здраве, предотвратяване на болестите и заплахите за здравето (включително тези, свързани с начина на живот на европейските граждани), и насърчаване на изследователската дейност.

ЕС не дефинира здравните политики, нито организацията и обезпечаването на здравни услуги и медицински грижи. Вместо това тези действия имат за цел допълване на национални политики и подпомагане на сътрудничеството между държавите членки в областта на общественото здраве.