Αποδέχομαι Δεν αποδέχομαι

EUR-Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιστροφή στην αρχική σελίδα του EUR-Lex

Το έγγραφο αυτό έχει ληφθεί από τον ιστότοπο EUR-Lex

Θαλάσσια πολιτική και αλιεία

Employment and social policy

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει 1 200 λιμάνια και τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως. Επίσης, το 90 % του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ και το 40 % του εσωτερικού εμπορίου της πραγματοποιείται διά θαλάσσης. Η θαλάσσια πολιτική της ΕΕ περιλαμβάνει τόσο ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όσο είναι η αλιεία, η απασχόληση, οι μεταφορές, η έρευνα, το περιβάλλον, η υπεράκτια ενέργεια και ο τουρισμός.

Η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ) διαχειρίζεται τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και στηρίζεται στα άρθρα 38-43 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος στόχος της είναι να διασφαλίσει βιώσιμη αλιεία και να θέσει τέλος σε σπάταλες αλιευτικές πρακτικές καθώς και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να προαγάγει την ανάπτυξη στις παράκτιες περιοχές. Η τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014.