Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Морско дело и рибарство

Employment and social policy

В Европейския съюз (ЕС) има 1200 пристанища, той разполага с най-голямата търговска флота в света, а 90 % от външната търговия на ЕС и 40 % от неговата вътрешна търговия се извършва по море. Морската политика на ЕС интегрира широкообхватни аспекти като рибарство, заетост, транспорт, изследвания, околна среда, офшорна енергия и туризъм.

Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) управлява риболова и аквакултурите и се основава на членове 38-43 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Нейната основна цел е да осигури устойчиво рибарство и да сложи край на разточителните рибарски практики, както и да създаде работни места и растеж в крайбрежните зони. Последното изменение на ОПОР влезе в сила през януари 2014 г.