EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť

Employment and social policy

Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Európskej únie bol vytvorený s cieľom zabezpečiť voľný pohyb osôb a vysokú úroveň ochrany občanov. Týka sa oblastí politiky od riadenia vonkajších hraníc Európskej únie po súdnu spoluprácu v občianskych a trestných veciach či policajnú spoluprácu. Zahŕňa aj azylovú a prisťahovaleckú politiku a boj proti zločinu (terorizmu, organizovanému zločinu, kybernetickému zločinu, sexuálnemu zneužívaniu detí, obchodovaniu s ľuďmi, nelegálnymi drogami atď.).

Vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je založené na programoch z Tampere (1999 – 2004), Haagu (2004 – 2009) a Štokholmu (2010 – 2014). Vychádza z hlavy V Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá upravuje „priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti“.