EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Õigus, vabadus ja turvalisus

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomine tuleneb Euroopa Liidu toimimise lepingu V jaotisest (artiklid 67–89). See ala loodi selleks, et tagada piirikontrolli puudumine sisepiiridel, pakkudes samas kodanikele kõrgetasemelist kaitset.

Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 on sätestatud Euroopa Liidu (EL) eesmärgid. Selle artikli kohaselt pakub EL oma kodanikele ilma sisepiirideta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala

Piirikontrolli puudumine tagatakse koostoimes asjakohaste meetmetega, austades välispiirikontrolli, varjupaika, rännet ning kuritegevuse tõkestamist ja selle vastu võitlemist, hõlmates samas ka õigusalast koostööd tsiviil- ja kriminaalasjades ning politseikoostööd.