Αποδέχομαι Δεν αποδέχομαι

EUR-Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιστροφή στην αρχική σελίδα του EUR-Lex

Το έγγραφο αυτό έχει ληφθεί από τον ιστότοπο EUR-Lex

Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια

Employment and social policy

Η υλοποίηση του χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργήθηκε με σκοπό να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και να προσφέρει στους πολίτες ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Περιλαμβάνει πολιτικές που απλώνονται από τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης μέχρι τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις και τη συνεργασία των αστυνομικών αρχών. Καλύπτει επίσης τις πολιτικές για το άσυλο και τη μετανάστευση και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας (καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, του ηλεκτρονικού εγκλήματος, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, της εμπορίας ανθρώπων, των παράνομων ναρκωτικών, κλπ.).

Η δημιουργία του χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας στηρίζεται στα προγράμματα του Τάμπερε (1999-04), της Χάγης (2004-09) και της Στοκχόλμης (2010-14). Βασίζεται στον τίτλο V της συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον οποίο και προκύπτουν οι ρυθμίσεις για το «Χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης».