Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Правосъдие, свобода и сигурност

Employment and social policy

Пространството на свобода, сигурност и правосъдие на Европейския съюз бе създадено, за да обезпечи свободното движение на хора и да предложи високо ниво на защита на гражданите. То обхваща области на политиката, които варират от управление на външните граници на Европейския съюз до съдебно сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси и полицейско сътрудничество. То включва също така политиките за убежище и имиграция, полицейското сътрудничество и борбата срещу престъпността (тероризъм, организирана престъпност, кибер престъпления, сексуална експлоатация на деца, трафик на хора, незаконни наркотици и т.н.).

Създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие се базира на програмите от Тампере (1999 - 2004 г), Хага (2004 - 2009 г.) и Стокхолм (2010 - 2014 г.). То произлиза от дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз, който регламентира пространството на свобода, сигурност и правосъдие.