Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Вътрешен пазар

Employment and social policy

Вътрешният пазар на Европейския съюз (ЕС) е единен пазар, в който е обезпечено свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора и в който европейските граждани са свободни да живеят, работят, учат и да развиват бизнес.

От създаването му през 1993 г. единният пазар се отваря все повече към конкуренцията, създава нови работни места и намалява много от бариерите пред търговията. Актът за единния пазар беше въведен на две части, през 2011 г. и през 2012 г., като съдържа предложения за допълнително проучване на възможностите, предлагани от единния пазар, за да се даде тласък на заетостта и да се повиши доверието в европейския бизнес.