Akceptuj Nie akceptuj

EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Sprawy instytucjonalne

Employment and social policy

Unia Europejska (UE) jest zarówno projektem politycznym, jak i organizacją prawną. Podejmuje działania w wielu obszarach dotyczących życia codziennego obywateli Europy. Polityki Unii Europejskiej są realizowane zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w Traktatach.

Unia Europejska obejmuje 28 państw członkowskich, które w drodze różnych traktatów część kompetencji przekazały instytucjom Wspólnoty. W ten sposób UE uzyskała własne uprawnienia wyłączne i inne, które współdzieli z państwami członkowskimi. Państwa członkowskie zachowały także określone uprawnienia zastrzeżone.

Jednym z głównym elementów jest zasada pomocniczości, która decyduje, co wchodzi w zakres kompetencji legislacyjnych UE, i skutkuje decyzjami podejmowanymi jak najbliżej obywateli.