Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Информационно общество

Employment and social policy

През последните три години се наблюдават бързи иновации в информационните технологии. Мобилните телефони, интернет и високоскоростните системи за цифрова доставка революционизираха по-голямата част от света около нас. Съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз (членове 179-180) ЕС има за цел да насърчава развитието и разпространението на тези нови технологии, като въведе набор от правила, за да гарантира, че клиентите и предприятията имат равен и удобен достъп до мрежи и услуги, и да премахне бариерите пред конкуренцията.

Като една от основните инициативи на „Европа 2020“, стратегията на ЕС за предоставяне на интелигентен, устойчив и всеобхватен растеж, „Цифров дневен ред за Европа“ се стреми да оптимизира ползите от цифровите технологии.