EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Humanitárna pomoc a civilná ochrana

Employment and social policy

Európska únia (EÚ) je najaktívnejším darcom humanitárnej pomoci na svete. Prostredníctvom finančnej i materiálnej pomoci, služieb a technickej pomoci sa usiluje pripraviť ľudí na krízové situácie a rýchlo konať v prípadoch, ktoré vážne ovplyvňujú život ľudí mimo EÚ.

Činnosť EÚ vychádza zo základných humanitárnych princípov ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti a obsahuje tri prvky: núdzovú pomoc, potravinovú pomoc a pomoc určenú utečencom a vysídleným osobám. Túto činnosť koordinuje úrad humanitárnej pomoci Európskeho spoločenstva (ECHO), ktorý spolupracuje s partnermi v teréne, predovšetkým s Organizáciou Spojených národov a mimovládnymi organizáciami.