EUR-Lex Pristup zakonodavstvu Europske unije

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Humanitarna pomoć i civilna zaštita

Humanitarna pomoć i civilna zaštita dio su vanjskog djelovanja Europske unije (EU) (sadržanog u članku 21. Ugovora o Europskoj uniji (UEU)). Naime, u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (g) UEU-a EU nastoji pružiti pomoć stanovništvu, zemljama i regijama pogođenima prirodnim nepogodama ili nesrećama izazvanima ljudskim djelovanjem.

Humanitarna pomoć, koja se temelji na temeljnim humanitarnim načelima humanosti, neutralnosti, nepristranosti i neovisnosti, namijenjena je pružanju ad hoc pomoći i zaštite osobama u zemljama koje nisu članice EU-a, a koje su žrtve prirodnih nepogoda ili nesreća izazvanih ljudskim djelovanjem.

Članak 214. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) osnova je za operacije humanitarne pomoći EU-a i stvaranje Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć.

Pravila za pružanje humanitarne pomoći, uključujući financijske instrumente, utvrđena su u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1257/96 (Uredba o humanitarnoj pomoći). Cjelokupan politički okvir za humanitarnu pomoć nalazi se u Europskom konsenzusu o humanitarnoj pomoći (2007.). U ožujku 2021. Europska komisija donijela je komunikaciju o humanitarnom djelovanju EU-a u kojoj se navodi da postoje „novi izazovi, ista načela”. Time se predlaže niz djelovanja radi jačanja globalnog humanitarnog djelovanja EU-a da bi se ispunile znatno povećane humanitarne potrebe koje je dodatno pogoršala pandemija bolesti COVID-19.

Nadležnost civilne zaštite temelji se na članku 196. (UFEU), a uređena je Odlukom br. 1313/2013/EU kojom se uspostavlja Mehanizam Unije za civilnu zaštitu. Navedena odluka nedavno je dvaput izmijenjena da bi se ojačala kolektivna sposobnost EU-a za sprečavanje katastrofa te pripremu i odgovor na njih, a u posljednje vrijeme i za brži i učinkovitiji odgovor na buduće krize s prekograničnim implikacijama, kao što je kriza uzrokovana bolešću COVID-19. Iako suradnja EU-a u području civilne zaštite spada u unutarnje politike i aktivnosti EU-a, Mehanizam Unije za civilnu zaštitu vrlo jevažna vanjska komponenta koja se može aktivirati i u slučaju katastrofa koje pogađaju zemlje koje nisu članice EU-a.

Glavna uprava Europske komisije za europsku civilnu zaštitu i europske operacije humanitarne pomoći (ECHO) nadležna je za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu. Ta glavna uprava djeluje kao donator humanitarne pomoći EU-a kao koordinator i voditelj operacija civilne zaštite na razini EU-a putem Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.