EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Humanitárna pomoc a civilná ochrana

humanitarian_aid

Humanitárna pomoc a civilná ochrana sú súčasťou vonkajších činností Európskej únie (EÚ) [ako sú zakotvené v článku 21 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ)]. Presnejšie podľa článku 21 ods. 2 písm. g) ZEÚ má EÚ za cieľ pomáhať obyvateľstvu, krajinám a regiónom postihnutým prírodnými katastrofami alebo katastrofami spôsobenými ľudskou činnosťou.

Humanitárna činnosť vychádzajúca zo základných humanitárnych zásad ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti má za cieľ poskytovať pomoc ad hoc, zmierňovať následky a chrániť ľudí v krajinách mimo EÚ, ktorí sa stali obeťami prírodných katastrof alebo katastrof spôsobených ľudskou činnosťou.

Základom pre operácie EÚ v oblasti humanitárnej pomoci a pre vytvorenie Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc je článok 214 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Pravidlá poskytovania humanitárnej pomoci, vrátane jej finančných nástrojov, sú stanovené v nariadení Rady (ES) č. 1257/95 (nariadenie o humanitárnej pomoci). Celkový rámec politiky v oblasti humanitárnej pomoci sa určuje v Európskom konsenze o humanitárnej pomoci (2007). V marci 2021 prijala Európska komisia oznámenie o humanitárnej činnosti EÚ, v ktorom uviedla „nové výzvy, rovnaké zásady“. Navrhuje sa v ňom rad činností na posilnenie globálnej humanitárnej práce EÚ s cieľom uspokojiť výrazný nárast v oblasti humanitárnych potrieb, ktoré ešte viac prehĺbila pandémia ochorenia COVID-19.

Právomoc v oblasti civilnej ochrany vychádza z článku 196 (ZFEÚ) a upravuje sa rozhodnutím č. 1313/2013/EÚ, ktorým sa vytvára Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (UCPM). Toto rozhodnutie bolo nedávno dvakrát zmenené s cieľom posilniť kolektívnu schopnosť EÚ predchádzať katastrofám, pripravovať sa na ne a reagovať na ne a – naposledy – aj rýchlejšie a účinnejšie reagovať na budúce krízy s cezhraničnými dôsledkami, akou je kríza COVID-19. Hoci spolupráca EÚ v oblasti civilnej ochrany patrí do vnútorných politík a činností EÚ, Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (UCPM) je veľmi dôležitým vonkajším prvkom, ktorý sa môže aktivovať v prípade katastrof, ktoré postihnú krajiny mimo EÚ.

Za humanitárnu pomoc a civilnú ochranu zodpovedá Generálne riaditeľstvo Komisie pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (ECHO). Toto generálne riaditeľstvo vystupuje ako poskytovateľ humanitárnej pomoci EÚ a koordinátor a cez UCPM aj ako sprostredkovateľ operácií v oblasti civilnej ochrany na úrovni EÚ.