EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Grįžti į „EUR-Lex“ pradžios puslapį

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Humanitarinė pagalba ir civilinė sauga

humanitarian_aid

Humanitarinė pagalba ir civilinė sauga yra Europos Sąjungos (ES) išorės veiksmų dalis (įtvirtinta Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje). Konkrečiau, pagal ES sutarties 21 straipsnio 2 dalies g punktą ES siekia padėti tautoms, šalims ir regionams, susidūrusiems su gaivalinėmis nelaimėmis arba žmogaus sukeltomis katastrofomis.

Humanitarinė veikla, grindžiama pagrindiniais humanitariniais žmoniškumo, neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomumo principais, yra skirta teikti ad hoc pagalbą, paramą ir apsaugą žmonėms ES nepriklausančiose šalyse, nukentėjusiems nuo gaivalinių ar žmogaus sukeltų nelaimių.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 214 straipsniu grindžiamos ES humanitarinės pagalbos operacijos ir Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpuso sukūrimas.

Humanitarinės pagalbos teikimo taisyklės, įskaitant jos finansines priemones, nustatytos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1257/96 (Humanitarinės pagalbos reglamentas). Bendra humanitarinės pagalbos politikos sistema yra išdėstyta Europos konsensuse dėl humanitarinės pagalbos (2007 m.). 2021 m. kovo mėn. Europos Komisija priėmė komunikatą dėl ES humanitarinės veiklos, kuriame minimi „nauji iššūkiai, tie patys principai“. Jame siūloma imtis veiksmų, kuriais siekiama sustiprinti ES humanitarinę veiklą visame pasaulyje, kad būtų patenkinti labai išaugę humanitariniai poreikiai, kuriuos dar labiau padidino COVID-19 pandemija.

Civilinės saugos kompetencija grindžiama SESV 196 straipsniu ir reglamentuojama Sprendimu Nr. 1313/2013/ES, kuriuo sukuriamas Sąjungos civilinės saugos mechanizmas (SCSM). Šis sprendimas neseniai buvo du kartus iš dalies pakeistas, siekiant sustiprinti ES kolektyvinį gebėjimą užkirsti kelią nelaimėms, joms pasirengti ir į jas reaguoti, o pastaruoju metu – taip pat greičiau ir veiksmingiau reaguoti į būsimas krizes, turinčias tarpvalstybinių padarinių, pavyzdžiui, COVID-19 krizę. Nors bendradarbiavimas ES civilinės saugos srityje priklauso ES vidaus politikai ir veiksmams, SCSM yra labai svarbi išorės sudedamoji dalis, kuri taip pat gali būti aktyvinama įvykus nelaimėms ES nepriklausančiose šalyse.

Europos Komisijos Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinis direktoratas (ECHO) yra atsakingas už humanitarinę pagalbą ir civilinę saugą. Šis generalinis direktoratas yra ES humanitarinės pagalbos teikėjas ir ES lygmens civilinės saugos operacijų, vykdomų pasitelkiant SCSM, koordinatorius bei tarpininkas. 

"