Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Хуманитарна помощ и гражданска защита

Employment and social policy

Европейският съюз (ЕС) е водещият световен донор на хуманитарна помощ. Тази помощ, която приема формата на финансиране, осигуряване на стоки или услуги или техническо съдействие, цели да помогне за подготовката и спешното справяне с кризите, които сериозно засягат населението извън ЕС.

Действията на ЕС се базират на фундаменталните хуманитарни принципи за хуманност, неутралитет, безпристрастност и независимост и обхващат три елемента: спешна помощ, помощ с храна и помощ за бежанци и интернирани лица. Генералната дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита” (ЕСНО) координира тези действия и си сътрудничи тясно с партньори, които изпълняват помощта по суша, в частност Организацията на Обединените нации и неправителствени организации.