EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Ľudské práva

Employment and social policy

Dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosti spolu so zásadami slobody, demokracie, rovnosti a právneho štátu sú hodnoty spoločné pre všetky členské štáty Európskej únie (EÚ). Takisto usmerňujú činnosť EÚ v rámci jej hraníc aj mimo nich.

Európska činnosť v tejto oblasti je založená na Zmluve o fungovaní Európskej únie, ku ktorej je pripojená Charta základných práv prijatá v roku 2000. Od roku 2009 je charta právne záväzná pre inštitúcie EÚ a národné vlády (keď vykonávajú právo EÚ). Charta je v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach (ktorý bol prijatý v rámci Rady Európy). Charta neustanovuje žiadne nové práva, skôr slúži na zoskupenie jestvujúcich práv, ktoré boli roztrúsené v rôznych zdrojoch.