EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Prawa człowieka

Unia Europejska (UE) została zbudowana w oparciu o takie wartości, jak prawa podstawowe, demokracja i państwo prawa.

Potwierdza to art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, zgodnie z którym: „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości”.

Wartości te wytyczają kierunek działań zewnętrznych i wewnętrznych UE i są ściśle z nimi powiązane.

Działania podejmowane przez UE w tym obszarze opierają się na traktatach unijnych oraz Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, która ma taką samą moc prawną jak traktaty. Karta określa prawa podstawowe, które przysługują wszystkim osobom w Unii. Dokument ten stanowi nowoczesny i kompleksowy instrument chroniący i wspierający prawa i wolności obywateli w kontekście przemian społecznych, postępu społecznego oraz rozwoju naukowego i technicznego.

Kartę stosuje się w powiązaniu z międzynarodowymi i krajowymi systemami ochrony praw podstawowych, takich jak Europejska konwencja praw człowieka.