EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Mänskliga rättigheter

human_rights

Europeiska unionen (EU) bygger på grundläggande rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen.

Denna värdegrund fastslås i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen: ”Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter.”

De olika värdena är nära förbundna med varandra och vägledande för EU:s inre och yttre åtgärder.

EU:s åtgärder på området för mänskliga rättigheter bygger på EU-fördragen och på EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, som rättsligt sett är likvärdig med fördragen. Stadgan innehåller de grundläggande rättigheterna för människor i EU. Den ger ett heltäckande och modernt skydd för människors rättigheter och friheter med hänsyn till samhällsförändringar, sociala framsteg och vetenskaplig och teknisk utveckling.

Stadgan gäller jämsides med nationella och internationella system för att skydda de grundläggande rättigheterna, däribland Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen).