EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Mänskliga rättigheter

Employment and social policy

Respekten för de mänskliga rättigheterna, värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, och rättsstatsprincipen är värderingar som delas av alla medlemsstater i Europeiska unionen (EU). De präglar också EU:s agerande både inom och utanför unionens gränser.

EU:s insatser på det här området grundar sig på fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med den tillhörande stadgan om de grundläggande rättigheterna som antogs 2000. Sedan 2009 har stadgan varit rättsligt bindande för EU:s institutioner och nationella regeringar (när de genomför EU-lagstiftning). Stadgan överensstämmer med Europeiskakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (antagen inom ramen för Europarådet). Med stadgan införs inte några nya rättigheter, utan den syftar till att samla redan existerande rättigheter som tidigare varit spridda i olika källor.