Akceptuj Nie akceptuj

EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Prawa człowieka

Employment and social policy

Poszanowanie praw i godności człowieka, wraz z zasadami wolności, demokracji, równości oraz praworządności, to wartości wspólne wszystkim państwom członkowskim Unii Europejskiej (UE). Wyznaczają one także kierunek działań Unii zarówno w jej granicach, jak i poza nimi.

Działania Unii w tym obszarze oparte są na Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i dołączonej do traktatu karcie praw podstawowych, ogłoszonej w 2000 r. Od 2009 r. karta jest prawnie wiążąca dla instytucji UE i rządów krajowych (w zakresie, w jakim wdrażają one prawo UE). Karta jest zgodna z europejską konwencją praw człowieka (przyjętą w ramach Rady Europy), jednakże nie ustanawia ona, sama w sobie, żadnych nowych praw, a jedynie służy gromadzeniu obowiązujących praw pochodzących z różnych źródeł.