EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Inimõigused

human_rights

Euroopa Liit (EL) rajaneb põhiõigustel, demokraatial ja õigusriigil.

Euroopa Liidu lepingu artikli 2 kohaselt „liit rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine.“

Need väärtused on omavahel tihedalt seotud ja juhivad ELi sise- ja välistegevust.

ELi tegevus selles valdkonnas põhineb ELi aluslepingutel ja ELi põhiõiguste hartal, millel on sama väärtus nagu aluslepingutel. Hartas on sätestatud inimeste põhiõigused ELis. See on tänapäevane ja igakülgne vahend, mis kaitseb ja edendab inimeste õigusi ja vabadusi ühiskonnas toimuvaid muudatusi, sotsiaalseid edusamme ning teaduse ja tehnoloogia arengut silmas pidades.

Hartat kohaldatakse koos riiklike ja rahvusvaheliste põhivabaduste kaitse süsteemidega, kaasa arvatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon.