EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Inimõigused

Employment and social policy

Inimõiguste ja inimväärikuse austamine ning vabaduse, demokraatia, võrdsuse ja õigusriigi põhimõtted on kõigi Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide ühised väärtused. Liit juhindub neist oma tegevuses nii oma territooriumil kui ka väljaspool.

ELi tegevus selles valdkonnas põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingul ja sellele lisatud põhiõiguste hartal, mis kuulutati välja aastal 2000. Harta on olnud 2009. aastast õiguslikult siduv ELi institutsioonidele ja liikmesriikide valitsustele (ELi õigusaktide rakendamisel). Harta vastab Euroopa inimõiguste konventsioonile (vastu võetud Euroopa Nõukogus). Harta iseenesest ei kehtesta mingeid uusi õigusi, kuid sellesse on kogutud juba erinevates õigusaktides kajastatud olemasolevad õigused.