EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie

Zpět na úvodní stránku EUR-Lex

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Lidská práva

Employment and social policy

Hodnoty jako dodržování lidských práv a respektování lidské důstojnosti, spolu se zásadami svobody, demokracie, rovnosti a právního státu jsou společné všem členským státům Evropské unie (EU). Jimi se také řídí činnost Unie jak uvnitř, tak vně jejích hranic.

Evropské činnosti v této oblasti se zakládají na Smlouvě o fungování Evropské unie, jejíž přílohu tvoří Listina základních práv vyhlášená v roce 2000. Od roku 2009 je listina právně závazná pro orgány EU i vlády jednotlivých států (když provádějí právní předpisy EU). Listina je ve shodě s Evropskou úmluvou o lidských právech (přijatou v rámci Rady Evropy). Nicméně jako taková nestanoví žádná nová práva, ale soustředí stávající práva, která byla dříve rozptýlena v různých zdrojích.