EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Човешки права

Employment and social policy

Зачитането на човешките права и достойнството, наред с принципите за свобода, демокрация, равенство и законност са ценности, общи за всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС). Те също така направляват действията на Съюза вътре и извън неговите граници.

Европейските дейности в тази област се базират на Договора за функционирането на Европейския съюз, към който е анексирана Хартата за основните права, обнародвана през 2000 г. От 2009 г. насам хартата е правнообвързваща за институциите на ЕС и за националните правителства (когато прилагат законодателството на ЕС), Хартата е съгласувана с Европейската конвенция за правата на човека (приета в рамките на Съвета на Европа). Тя сама по себе си обаче не определя нови права, а служи за обединяване на съществуващи права, които са били разпръснати по различни източници.