EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Säkra livsmedel

food_safety

EU:s politik för livsmedelssäkerhet styrs främst av artiklarna 168 (folkhälsa) och 169 (konsumentskydd) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Målet för EU:s politik för livsmedelssäkerhet är att skydda konsumenterna, samtidigt som politiken ska se till att den inre marknaden fungerar väl. EU:s lagstiftning täcker hela livsmedelskedjan – ”från jord till bord” – och bygger på en tvärvetenskaplig syn på hälsa, den så kallade one health-modellen. 

Lagstiftningen omfattar säkerhetsfrågor i samband med primärproduktion, hygienförhållanden vid livsmedelsbearbetning, förpackning och märkning samt offentliga kontroller av att livsmedelssäkerhetskraven uppfylls.

EU har fastställt normer för att garantera livsmedelshygien, djurs hälsa och välbefinnande och växtskydd samt för att kontrollera föroreningar som orsakas av ämnen utifrån, t.ex. bekämpningsmedel. Noggranna kontroller görs på alla nivåer, och import (av t.ex. kött) från länder utanför EU måste uppfylla samma krav och kontrolleras på samma sätt som livsmedel som producerats inom EU.

"