EUR-Lex Pristup zakonodavstvu Europske unije

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Sigurnost hrane

food_safety

Politika Europske unije (EU) o sigurnosti hrane većinom je određena člancima 168. (javno zdravstvo) i 169. (zaštita potrošača) Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Cilj politike Europske unije o sigurnosti hrane jest zaštititi potrošače i istodobno jamčiti nesmetano funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Zakonodavstvo EU-a obuhvaća čitav prehrambeni lanac, „od polja do stola”, na integrirani način i uz primjenu pristupa „jedno zdravlje”. 

Ta politika bavi se sigurnosnim aspektima koji obuhvaćaju primarnu proizvodnju, higijenske uvjete u preradi hrane, pakiranje, označivanje i službenu kontrolu usklađenosti sa sigurnošću hrane.

EU se usuglasio oko određenih standarda za osiguravanje higijene hrane, zdravlja i dobrobiti životinja i zdravlja biljaka te za kontroliranje kontaminacije vanjskim tvarima, poput pesticida. Stroge kontrole provode se u svakoj fazi, a uvozi (npr. mesa) iz područja izvan EU-a moraju zadovoljiti iste standarde i proći kroz iste kontrole kao i hrana proizvedena u EU-u.