EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Bedrägeri och korruption

Sysselsättning och socialpolitik

Bedrägerier och korruption utgör allvarliga hot mot EU:s säkerhet och ekonomiska intressen. EU-institutionerna högprioriterar skyddet av EU:s ekonomiska intressen för att se till att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt och för att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism, som är en grogrund för korruption.

Det rättsliga grunden för att bekämpa bedrägerier och annan olaglig verksamhet som påverkar EU:s ekonomiska intressen är artikel 325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), som ger EU och medlemsländerna i uppdrag att skydda EU-budgeten.

På EU-nivå har Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) till uppgift att

  • göra oberoende administrativa utredningar av bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet som rör EU:s medel eller inkomster för att se till att våra skattepengar går till projekt som bidrar till nya jobb och främjar tillväxten i EU
  • utreda allvarliga fel som EU-anställda eller ledamöter av EU-institutionerna misstänks för, vilket bidrar till att stärka allmänhetens förtroende för EU-institutionerna
  • ta fram EU-strategier mot bedrägerier i sin roll som kommissionsavdelning.

När Europeiska åklagarmyndigheten har inlett sin verksamhet i enlighet med förordning 2017/1939 kommer myndigheten att vara det första EU-organ som har rätt att driva brottsutredningar och väcka åtal vid bedrägerier och korruption som påverkar EU:s ekonomiska intressen.

Europeiska kommissionen arbetar via sitt generaldirektorat för migration och inrikes frågor (GD Home) mot korruption både i EU och internationellt.

Korruption skapar osäkerhet för näringslivet, minskar investeringsviljan och hindrar den inre marknaden från att fungera som den ska. Ännu allvarligare är att den urholkar förtroendet för staten, de offentliga institutionerna och demokratin i allmänhet.

EU-institutionernas mål är att

  • rationalisera och modernisera regelverket mot korruption
  • följa framstegen med att bekämpa korruptionen i EU-länderna inom ramen för den europeiska planeringsterminen
  • hjälpa länderna att genomföra antikorruptionsåtgärder genom finansiering, tekniskt stöd och erfarenhetsutbyte.

Enligt artikel 83.1 i EUF-fördraget är korruption en särskilt allvarlig brottslighet med internationella inslag.