Accepteren Weigeren

EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Fraude en corruptie

Employment and social policy

Het beschermen van de financiële belangen van de Europese Unie (EU) is voor de Europese instellingen een prioriteit om te zorgen dat het geld van de belastingbetaler op de beste manier wordt besteed. Een gespecialiseerd bureau voor fraudebestrijding (OLAF) heeft tot taak fraudeonderzoeken te verrichten wanneer er een vermoeden is van onrechtmatige gebruik van fondsen afkomstig uit de begroting van de EU, of de ontduiking van belastingen, accijnzen en heffingen die het inkomen van de EU vormen. OLAF kan ook zaken onderzoeken als meldingen van ernstig wangedrag bij ambtenaren, onregelmatigheden in aanbestedingsprocedures, belangenconflicten, valsemunterij, schending van intellectuele-eigendomsrechten en corruptie, zowel op Europees als op internationaal niveau.

De fraude bestrijding vindt haar rechtsgrond in artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.