EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Измами и корупция

Заетост и социална политика

Измамите и корупцията представляват сериозна заплаха за сигурността и финансовите интереси на Европейския съюз (ЕС). Защитата на тези интереси е приоритет за институциите на ЕС, както за да може парите на данъкоплатците да се използват по най-добрия начин, така и във връзка с борбата с организираната престъпност и тероризма, за които корупцията осигурява благоприятна почва за развитие.

Правното основание за борба с измамите и всички други незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на ЕС, е член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), съгласно който ЕС и неговите държавите членки трябва да защитават бюджета на ЕС.

На равнище ЕС Европейската служба за борба с измамите (OLAF):

  • провежда независими административни разследвания на измами, корупция и всякакви други незаконни дейности, засягащи средствата или приходите на ЕС, за да се гарантира, че парите на данъкоплатците в Съюза достигат до проекти, които могат да помогнат за създаването на работни места и насърчаването на растежа в Европа
  • разследва тежки нарушения, извършени от служители на ЕС и членове на институциите на ЕС, като по този начин помага за укрепване на общественото доверие в тези институции
  • в качеството си на служба на Комисията изготвя политики на ЕС за борба с измамите.

След като Европейската прокуратура бъде създадена в съответствие с Регламент 2017/1939, тя ще бъде първият орган на ЕС, който има право да разследва и преследва по наказателен ред случаите на измама и корупция, засягащи финансовите интереси на ЕС.

Европейската комисия, чрез своята генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“, се бори с корупцията на европейско и международно равнище.

Корупцията създава несигурност за бизнеса, води до понижаване на нивата на инвестиции, пречи на единния пазар да функционира гладко и преди всичко подкопава доверието в правителствата, публичните институции и демокрацията като цяло.

Институциите на ЕС се стремят да:

  • усъвършенстват и модернизират правната уредба, която има отношение към корупцията
  • наблюдават как се развиват усилията за борба с корупцията в държавите от ЕС като част от европейския семестър
  • подкрепят изпълнението на националните мерки за борба с корупцията чрез финансиране, техническа помощ и обмен на опит.

В член 83, параграф 1 от ДФЕС корупцията е посочена като особено тежко престъпление с трансгранично измерение.