Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Борба срещу измамите

Employment and social policy

Защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (ЕС) е приоритет на европейските институции, за да се гарантира, че парите на данъкоплатците се използват по най-добрия начин. Специализираната служба за борба с измамите (OLAF) има за задача да провежда разследвания, когато възникнат подозрения за неправилното използване на средства, осигурени от бюджета на ЕС, или за укриване на данъци, мита и такси, които финансират бюджета на ЕС. OLAF Може също така да разследва случаи, като например предполагаеми сериозни злоупотреби сред длъжностни лица, нередности в тръжни процедури, конфликт на интереси, фалшифицирането на валута, нарушенията на правата върху интелектуалната собственост и корупцията както в Европа, така и в международен план.

Правната основа за борбата с измамите се съдържа в член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз.