EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Vonkajší obchod

Employment and social policy

Európska únia (EÚ) je najväčším vývozcom na svete. Vďaka 500 miliónom spotrebiteľov a jednotnému trhu so spoločnými pravidlami zároveň predstavuje atraktívny vývozný trh pre krajiny mimo EÚ. EÚ má výlučnú právomoc vytvárať právne predpisy týkajúce sa obchodných záležitostí a uzatvárať medzinárodné obchodné dohody v mene svojich 28 členských štátov podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie. Politika EÚ sa venuje obchodovaniu s tovarmi a službami, ako aj takým záležitostiam, ako sú komerčné hľadiská duševného vlastníctva či priame zahraničné investície. EÚ zaviedla nástroje na ochranu obchodu a prístupu na trh, ktorých hlavnou úlohou je chrániť podniky v EÚ pred prekážkami obchodu. Rozvojovým krajinám pomáha zapájať sa do obchodovania pomocou nižších ciel a podporných programov.