Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Външна търговия

Employment and social policy

Европейският съюз (ЕС) е най-големият износител в света. Единен пазар с общи правила, с над 500 милиона потребители, той също така представлява привлекателен пазар за износ за държави извън територията му. ЕС притежава изключителни правомощия да създава законодателство по търговски въпроси и да сключва международни търговски споразумения на основата на правилата на Световната търговска организация от името на своите 28 държави членки. Неговата политика обхваща търговията със стоки и услуги, но също и въпроси, като например търговските аспекти на интелектуалната собственост и преки чуждестранни инвестиции. Той е въвел инструменти за защита и пазарен достъп основно с цел защита на предприятията в ЕС от пречки пред търговията. Накрая, той помага на развиващите се държави да развиват търговска дейност посредством по-ниски мита и програми за подкрепа.