Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Външни отношения

Employment and social policy

Работата на Европейския съюз (ЕС) в областта на външните отношения включва договаряне на търговски споразумения и сътрудничество в областта на енергетиката, здравеопазването, климатичните и екологични въпроси, често пъти в контекста на международни организации, като например Организацията на обединените нации. Той също така прилага програми на европейската политика за добросъседство по отношение на своите най-близки международни съседи.

Съгласно Договора от Лисабон, който влезе в сила през 2009 г., беше извършена реорганизация на дейността на ЕС по отношение на външните отношения със създаването на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), дипломатическият инструмент на Европейския съюз, и с поста на висшия представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.