EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Miljö och klimatförändring

Miljö- och klimatåtgärder

EU:s miljökrav har utvecklats under årtionden och är bland de strängaste i världen. Miljöpolitiken hjälper EU:s ekonomi att bli mer miljövänlig och skyddar Europas naturresurser samt hälsan och välbefinnandet för människor som bor i EU.

En god miljö är viktig för vår hälsa, vår ekonomi och vårt välbefinnande. Miljöpolitiken står emellertid inför flera stora utmaningar, inte minst i form av klimatförändringar, ohållbar konsumtion och produktion samt olika former av föroreningar.

EU:s miljöpolitik och miljölagstiftning skyddar livsmiljöer, håller luften och vattnet rent, säkerställer att avfall hanteras på rätt sätt, ökar kunskapen om giftiga kemikalier och hjälper företag att gå mot en hållbar ekonomi.

På området klimatförändringar utformar och genomför EU klimatpolitik och klimatstrategier och intar en ledande roll i de internationella klimatförhandlingarna. EU har åtagit sig att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av Parisavtalet och att genomföra EU:s utsläppshandelssystem. I detta avseende har EU-länderna enats om att uppfylla olika mål under de kommande åren. EU strävar efter att se till att klimathänsyn tas även inom andra politikområden (exempelvis på områdena transport och energi) och främjar även koldioxidsnål teknik och anpassningsåtgärder.

EU:s miljöpolitik grundar sig på artiklarna 11 och 191–193 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I artikel 191 anges kampen mot klimatförändringar som ett explicit mål för EU:s miljöpolitik. Hållbar utveckling är ett övergripande mål för EU, som har åtagit sig att verka för ”en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö” (artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen).