EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Grįžti į „EUR-Lex“ pradžios puslapį

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Aplinka ir klimato kaita

ES taiko vienus aukščiausių pasaulyje aplinkos standartų, kurtus dešimtmečiais. Aplinkos politika padeda ES ekonomikai tapti labiau tausojančiai aplinką, saugo Europos gamtos išteklius ir puoselėja europiečių sveikatą bei gerovę.

Aplinkos kokybė yra mūsų sveikatos, ekonomikos ir gerovės laidas. Aplinka susiduria su keletu rimtų iššūkių, visų pirma klimato kaita, netausiu vartojimu bei gamyba ir įvairiomis taršos formomis.

ES politikos priemonės ir teisės aktai apsaugo natūralias buveines, orą ir vandenį, užtikrina tinkamą atliekų šalinimą, gilina žinias apie toksiškas chemines medžiagas ir padeda įmonėms pereiti prie tvarios ekonomikos.

Klimato kaitos srityje ES rengia ir įgyvendina klimato politiką ir strategijas, imdamasi vadovaujančio vaidmens tarptautinėse derybose dėl klimato. Ji yra įsipareigojusi užtikrinti sėkmingą Paryžiaus susitarimo įgyvendinimą ir įgyvendinti ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS). Šiuo tikslu ES šalys yra susitarusios siekti įvairių ateities tikslų. ES siekia užtikrinti, kad kitose politikos srityse (visų pirma transporto ir energetikos) būtų atsižvelgiama į susirūpinimą keliančias klimato problemas, ir skatina mažo anglies dioksido kiekio technologijų bei prisitaikymo priemonių naudojimą.

ES aplinkos politika paremta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 11 ir 191–193 straipsniais. Sutarties 191 straipsnyje nurodyta, kad kova su klimato kaita yra aiškus ES aplinkos politikos tikslas. Darnus vystymasis yra visa apimantis ES, kuri yra įsipareigojusi užtikrinti „aukšto lygio aplinkos apsaugą ir jos kokybės gerinimą“ (Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnis), tikslas.