EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Keskkond ja kliimamuutused

ELi aastakümneid arendatud keskkonnanõuded kuuluvad maailma rangeimate hulka. Keskkonnapoliitika aitab ELi majandusel saada keskkonnasõbralikumaks, kaitseb Euroopa loodusvarasid ning samuti ELis elavate inimeste tervist ja heaolu.

Keskkonna kvaliteet on otsustav meie tervise, majanduse ja heaolu jaoks. Selles valdkonnas on siiski mitu tõsist probleemi, muuhulgas eelkõige seoses kliimamuutuste, jätkusuutmatu tarbimise ja tootmise ning mitmesugusel kujul saastega.

ELi keskkonnapoliitika ja õigusaktid kaitsevad looduslikke elupaiku, hoiavad õhu ja vee puhtust, tagavad nõuetekohase jäätmekäitluse, parandavad teadmisi mürgiste kemikaalide kohta ning aitavad ettevõtjatel minna üle jätkusuutlikule majandussüsteemile.

Seoses kliimamuutustega koostab ja rakendab EL kliimapoliitikat ja -strateegiaid ning juhib rahvusvahelisi kliimaläbirääkimisi. EL on võtnud kohustuse tagada Pariisi kokkuleppe edukas elluviimine ja ELi heitkogustega kauplemise süsteemi rakendamine. Seoses sellega on ELi riigid püstitanud endale eelseisvateks aastateks mitmesuguseid eesmärke. EL püüab tagada, et kliimaprobleeme võetakse arvesse ka teistes poliitikavaldkondades (nt transport ja energeetika), ning edendab ka vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiaid ja kohanemismeetmeid.

ELi keskkonnapoliitika põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitel 11 ja 191–193. Artikli 191 alusel on võitlus kliimamuutuste vastu ELi keskkonnapoliitika selge eesmärk. Säästev areng on läbiv eesmärk ELi jaoks, kes on võtnud endale kohustuse saavutada keskkonna kaitstuse kõrge tase ja parandada keskkonnakvaliteeti (Euroopa Liidu lepingu artikkel 3).