EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Miljø- og klimaforandringer

environment

Klimaændringer og miljøforringelse er en trussel mod Europas og verdens eksistens. For at imødegå disse udfordringer vil den europæiske grønne pagt omdanne Den Europæiske Union (EU) til en moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi ved at sikre følgende:

  • ingen nettoemissioner af drivhusgasser inden 2050
  • økonomisk vækst afkoblet fra ressourceforbrug
  • ingen personer og ingen steder ladt i stikken.

Målet er også at beskytte, bevare og styrke EU’s naturkapital og at beskytte borgernes sundhed og velvære mod miljørelaterede risici og virkninger.

Vores sundhed, vores økonomi og vores velvære afhænger af miljøets tilstand, som står over for adskillige alvorlige udfordringer, ikke mindst fra klimaændringer, ikke-bæredygtigt forbrug og ikke-bæredygtig fremstilling samt forskellige former for forurening.

EU’s miljøstrategier, som for eksempel den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi, biodiversitetsstrategien for 2030, fra jord til bord-strategien, handlingsplanen for nulforurening og lovgivning, som beskytter naturlige levesteder, holder luften ren og vandet rent, sikrer korrekt bortskaffelse af affald, giver bedre viden om giftige kemikalier og hjælper virksomheder med at bevæge sig i retning af en bæredygtig økonomi, hvor vi lever et godt liv, inden for klodens grænser.

EU bekæmper klimaændringer og miljøforringelse gennem ambitiøse politikker indadtil og i tæt samarbejde med internationale partnere. EU udarbejder og gennemfører klimapolitikker og -strategier og indtager en førende rolle i internationale klimaforhandlinger. EU bestræber sig på at sikre, at Parisaftalen gennemføres, og at EU’s emissionshandelssystem gennemføres.

Den europæiske klimalov stadfæster målet i den europæiske grønne pagt om, at Europas økonomi og samfund skal være klimaneutralt senest i 2050. Loven fastsætter desuden et mellemliggende mål om at reducere nettodrivhusgasemissioner med mindst 55 % inden 2030 i forhold til 1990-niveauer. EU søger at sikre, at klimaanliggender tages med i andre politikområder (f.eks. transport og energi), og er fortaler for lavemissionsteknologier og tilpasningsforanstaltninger.

Bæredygtig udvikling er et centralt princip i traktaten om Den Europæiske Union og en prioriteret målsætning for EU’s politikker indadtil og udadtil. De Forenede Nationers dagsorden for 2030 og dens mål for bæredygtig udvikling er en universel forpligtelse til at udrydde fattigdom og opnå en bæredygtig verden inden 2030, som fastholdes, hvor menneskers trivsel og en sund klode er i centrum.