EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Околна среда и изменение на климата

Стандартите на Европейския съюз по отношение на околната среда, развивани с десетилетия, са едни от най-високите в света. Благодарение на политиката за опазване на околната среда икономиката на ЕС става по-природосъобразна, природните ресурси на Европа се опазват и здравето и благополучието на хората, живеещи в ЕС, са защитени.

Качеството на околната среда е от първостепенно значение за здравето, икономиката и благополучието ни. То обаче е изправено пред редица сериозни проблеми, не на последно място тези, свързани с изменението на климата, неустойчивото потребление и производство, както и различните форми на замърсяване.

Политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда защитават естествените местообитания, опазват чистотата на въздуха и водата, осигуряват правилно изхвърляне на отпадъците, подобряват знанията за токсичните химикали и подпомагат бизнеса в развитието му към устойчива икономика.

В областта на изменението на климата ЕС формулира и прилага политики и стратегии, като заема водеща роля в международните преговори по въпросите на климата. Неговият ангажимент е да гарантира успешното прилагане на споразумението от Париж и да прилага Системата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС). В това отношение държавите от ЕС са дали съгласието си за постигане на различни цели през следващите години. ЕС се стреми да гарантира, че опасенията, свързани с климата, се вземат предвид в други области на политиката (например транспорта и енергетиката) и насърчава нисковъглеродните технологии и мерките за адаптиране.

Европейската политика в областта на околната среда се основава на член 11 и 191-193 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Съгласно член 191 справянето с изменението на климата е изрична цел на политиката на ЕС в областта на околната среда. Устойчивото развитие е всеобхватна цел на ЕС, който е поел ангажимент за „високо равнище на защита и подобряване качеството на околната среда“ (член 3 от Договора за Европейския съюз).