Prijať Odmietnuť

EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Životné prostredie a zmena klímy

Životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy

Environmentálne normy EÚ, ktoré sa rozvíjali niekoľko desaťročí, patria medzi najvyššie na svete. Politika v oblasti životného prostredia pomáha hospodárstvu EÚ, aby bolo šetrnejšie k životnému prostrediu, chránilo prírodné zdroje Európy a zachovávalo zdravie a blaho ľudí, ktorí v EÚ žijú.

Kvalita životného prostredia má zásadný význam pre naše zdravie, naše hospodárstvo a naše blaho. Je však vystavená rôznym závažným problémom, či už zmene klímy, neudržateľnej spotrebe a výrobe alebo rôznym formám znečistenia.

Opatrenia a právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia chránia prírodné biotopy, udržiavajú čistotu vzduchu a vody, zabezpečujú správne nakladanie s odpadmi, zlepšujú poznatky o toxických chemických látkach a pomáhajú podnikom posunúť sa k udržateľnému hospodárstvu.

V súvislosti so zmenou klímy EÚ vymedzuje a vykonáva opatrenia a stratégie v oblasti klímy a zastáva vedúcu úlohu počas medzinárodných rokovaní o klíme. Zaviazala sa, že bude zabezpečovať úspešné vykonávanie Parížskej dohody a vykonávanie systému EÚ na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov (EÚ ETS). V tomto kontexte sa krajiny EÚ dohodli, že v nasledujúcich rokoch budú napĺňať rôzne ciele. Zámerom EÚ je zabezpečiť, aby problémy súvisiace s klímou boli zohľadňované aj v ostatných oblastiach politiky (napr. doprava a energetika), a súčasne presadzuje nízkouhlíkové technológie a opatrenia na prispôsobenie sa zmene.

Politika EÚ v oblasti životného prostredia sa zakladá na článku 11 a článkoch 191 až 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V článku 191 sa boj proti zmene klímy uvádza ako výslovný cieľ politiky EÚ v oblasti životného prostredia. Udržateľný rozvoj je zastrešujúcim cieľom EÚ, ktorá sa zasadzuje za „vysokú úroveň ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia“ (článok 3 Zmluvy o Európskej únii).