Akceptuj Nie akceptuj

EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Środowisko i zmiany klimatu

Działania na rzecz środowiska i klimatu

UE posiada jedne z najwyższych na świecie norm środowiskowych, opracowywane na przestrzeni dziesięcioleci. Polityka środowiskowa pomaga uczynić gospodarkę UE bardziej przyjazną środowisku, chroni zasoby naturalne Europy i gwarantuje zdrowie i dobrobyt mieszkańców UE.

Jakość środowiska jest kluczowa dla naszego zdrowia, gospodarki i dobrobytu. Jednakże Europa stoi także przed kilkoma poważnymi wyzwaniami, szczególnie związanymi ze zmianą klimatu, niezrównoważoną konsumpcją i produkcją, a także z różnymi formami zanieczyszczenia.

Polityki i prawodawstwo środowiskowe UE chronią siedliska przyrodnicze, utrzymują powietrze i wodę w czystości, zapewniają odpowiednią utylizację odpadów, poprawiają wiedzę na temat substancji toksycznych i pomagają przedsiębiorstwom w przechodzeniu na gospodarkę zrównoważoną.

W kwestii zmian klimatu UE projektuje i wdraża polityki i strategie klimatyczne, przyjmując wiodącą rolę w negocjacjach międzynarodowych dotyczących klimatu. UE zobowiązała się zapewnić skuteczne wdrożenie porozumienia paryskiego i realizację unijnego systemu handlu emisjami (ETS). W tym zakresie kraje UE uzgodniły osiąganie różnych celów w nadchodzących latach. UE dąży do zapewnienia, by kwestie klimatyczne były uwzględniane także w innych obszarach polityk (np. transport i energetyka), a także promuje technologie niskoemisyjne i środki przystosowawcze.

Unijna polityka środowiskowa opiera się na art. 11 oraz 191–193 Traktatu o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 191 zwalczanie zmian klimatu jest wyraźnym celem polityki środowiskowej UE. Zrównoważony rozwój jest nadrzędnym celem UE, która zobowiązuje się do „wysokiego poziomu ochrony i  poprawy jakości środowiska naturalnego” (art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej).