EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Vide un klimata pārmaiņas

Ar vidi un klimata pārmaiņām saistītas darbības

Eiropas Savienībā (ES) ir vieni no augstākajiem standartiem vides jomā, kas izveidoti vairāku desmitgažu laikā. Vides politika palīdz ES ekonomiku padarīt videi nekaitīgāku, aizsargāt Eiropas dabas resursus un saglabāt ES iedzīvotāju veselību un labklājību.

Vides kvalitāte ir ļoti būtiska mūsu veselībai, ekonomikai un labklājībai. Taču šajā jomā ir jāsaskaras ar vairākām būtiskām problēmām — ne tikai klimata pārmaiņām, neilgtspējīgu patēriņu un ražošanu, bet arī dažādiem piesārņojuma veidiem.

ES vides politika un tiesību akti aizsargā dabiskās dzīvotnes, gaisa un ūdens tīrību, nodrošina atbilstošu atkritumu utilizāciju, uzlabo zināšanas par toksiskām ķīmiskām vielām un palīdz uzņēmumiem virzīties pretim ilgtspējīgai ekonomikai.

Attiecībā uz klimata pārmaiņām ES izstrādā un īsteno klimata politiku un stratēģiju, uzņemoties vadošo lomu starptautiska līmeņa sarunās par klimata jautājumiem. Tā ir apņēmusies nodrošināt sekmīgu Parīzes nolīguma īstenošanu un ieviest ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ES ETS). Saistībā ar to ES valstis ir vienojušās par vairākiem mērķiem, kas sasniedzami nākamo gadu laikā. ES cenšas nodrošināt, lai klimata jautājumi tiktu iekļauti citās politikas jomās (piem., transporta un enerģētikas), kā arī popularizē zemas oglekļa emisijas tehnoloģijas un pielāgošanās pasākumus.

ES vides politika ir izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 11. pantu un 191.–193. pantu. Cīņa pret klimata pārmaiņām ir saskaņā ar 191. pantu formulēts ES vides politikas mērķis. Ilgtspējīga attīstība ir ES vispārējais mērķis attiecībā uz “augstu vides kvalitātes aizsardzības un uzlabošanas pakāpi” (Līguma par Eiropas Savienības darbību 3. pants).