EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie

Zpět na úvodní stránku EUR-Lex

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Životní prostředí a změna klimatu

EU má jedny z nejvyšších standardů na ochranu životního prostředí na světě, které se vyvíjely po desetiletí. Environmentální politika pomáhá ekonomice EU mít příznivější dopad na životní prostředí a chrání evropské přírodní zdroje, zdraví a blahobyt lidí žijících v EU.

Dobrá kvalita životního prostředí je zásadní pro naše zdraví, ekonomiku a dobré životní podmínky. Životní prostředí se však musí potýkat s mnoha závažnými problémy, jako jsou změna klimatu, neudržitelná spotřeba a produkce a nejrůznější druhy znečištění.

Environmentální politiky a právní předpisy EU chrání přírodní stanoviště, udržují čistotu ovzduší a vody, zajišťují řádné nakládání s odpadem, zlepšují znalosti o toxických chemických látkách a pomáhají podnikům v přechodu k udržitelnější ekonomice.

Pokud jde o změnu klimatu, EU v této oblasti vytváří a provádí politiky a strategie a má vůdčí úlohu při mezinárodních jednáních o klimatu. Usiluje o úspěšné plnění Pařížské dohody a provádí systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS). V tomto ohledu se země EU zavázaly plnit v nadcházejících letech různé cíle. EU se snaží zajistit, aby se problematika klimatu promítala i do jiných oblastí politiky (např. dopravy a energetiky), a také podporuje nízkouhlíkové technologie a adaptační opatření.

Environmentální politika EU vychází z článků 11 a 191–193 Smlouvy o fungování Evropské unie. Podle článku 191 je boj proti změně klimatu explicitním cílem environmentální politiky EU. Udržitelný rozvoj je jedním z hlavních cílů EU, která se zasazuje o „vysoký stupeň ochrany a zlepšování kvality životního prostředí“ (článek 3 Smlouvy o Evropské unii).