EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Milieu en klimaatverandering

environment

Klimaatsverandering en achteruitgang van het milieu vormen een existentiële bedreiging voor Europa en de wereld. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zal de Europese Green Deal de Europese Unie (EU) transformeren tot een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat:

  • er vanaf 2050 netto geen broeikasgassen meer worden uitgestoten;
  • economische groei en hulpbronnengebruik worden losgekoppeld;
  • er geen personen of plaatsen buiten de boot vallen.

De Europese Green Deal moet ook het natuurlijke kapitaal van de EU beschermen, behouden en versterken, en de gezondheid en het welzijn van burgers beschermen tegen milieugerelateerde risico’s en effecten.

Onze gezondheid, economie en welzijn zijn afhankelijk van de toestand van het milieu. Die staat voor diverse serieuze uitdagingen, niet in de laatste plaats die van klimaatsverandering, niet-duurzame consumptie en productie, alsook verschillende vormen van vervuiling.

Milieustrategieën van de EU, zoals het nieuwe actieplan voor een circulaire economie, de biodiversiteitsstrategie voor 2030, de ‘van boer tot bord’-strategie, het actieplan Verontreiniging naar nul en wetgeving beschermen natuurlijke habitats, houden lucht en water schoon, zorgen voor een doeltreffende afvalverwerking, verbeteren de kennis over toxische chemicaliën en helpen bedrijven stappen te zetten naar een duurzame economie waarin mensen goed leven, binnen de mogelijkheden van onze planeet.

De EU bestrijdt klimaatsverandering en achteruitgang van het milieu via ambitieus binnenlands beleid en nauwe samenwerking met internationale partners. De EU formuleert en implementeert klimaatbeleid en -strategieën, waarbij zij een vooraanstaande rol inneemt bij internationale onderhandelingen over het klimaat. De EU verbindt zich ertoe te zorgen voor de succesvolle uitvoering van het Akkoord van Parijs en de uitvoering van de EU-regeling voor de handel in emissierechten.

De Europese klimaatwet zet de belofte uit de Europese Green Deal dat de Europese economie en samenleving tegen 2050 klimaatneutraal zijn, om in een wet. De wet voorziet ook in een tussentijdse doelstelling om de netto broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % te reduceren, ten opzichte van 1990. De EU streeft ernaar dat klimaataangelegenheden worden opgenomen op andere beleidsgebieden (zoals vervoer en energie) en bevordert tevens koolstofarme technologieën en aanpassingsmaatregelen.

Duurzame ontwikkeling is een kernbeginsel van het Verdrag betreffende de Europese Unie en een prioritaire doelstelling in het interne en externe beleid van de EU. Agenda 2030 van de Verenigde Naties en de daarbij behorende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn een universele belofte om armoede uit te roeien en een duurzame wereld te creëren voor 2030 en daarna, waarin het welzijn van de mens en een gezonde planeet centraal staan.

"