EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Podnikanie

enterprise

Podniky sú kľúčovým prvkom zamestnanosti a rastu v súvislosti s dozvukmi hospodárskej krízy z roku 2008. Európska únia (EÚ) sa snaží vytvoriť prostredie priaznivé pre iniciatívy, podnikanie a spoluprácu s cieľom čo najlepšie využiť ich potenciál.

V rámci stratégie Európa 2020 EÚ pretvára svoju politiku tak, aby zabezpečila silnú a rôznorodú priemyselnú základňu, ktorá účinne využíva zdroje a je konkurencieschopná. Týmto spôsobom sa usiluje zdolávať výzvy celosvetového trhu.

Európska únia si podľa článku 173 Zmluvy o fungovaní Európskej únie stanovila cieľ vytvoriť čo najlepšie podmienky pre konkurencieschopnosť.