EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Energetika

Čoraz očividnejšia zmena klímy a rastúca závislosť od energií zvýraznili odhodlanie Európskej únie (EÚ) stať sa nízkouhlíkovým hospodárstvom a zabezpečiť, aby spotrebovaná energia bola bezpečná, chránená, konkurencieschopná, vyrábaná lokálne a udržateľná.

Energetická politika zaisťuje efektívne fungovanie energetického trhu EÚ, a súčasné podporuje vzájomné prepájanie energetických sietí a energetickú účinnosť. Zameriava sa na všetky zdroje energie od fosílnych palív cez atómovú energiu až po obnoviteľné zdroje (solárna energia, veterná energia, biomasa, geotermálna energia, hydroelektrická energia a prílivová energia).

V článku 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uvádza osobitný právny základ v oblasti energetiky, ktorý sa zakladá na spoločných právomociach, o ktoré sa delí EÚ a jej členské štáty.