EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Energetika

energy

Čoraz očividnejšia zmena klímy a rastúca závislosť od energií zvýraznili odhodlanie Európskej únie (EÚ) stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom a hospodárstvom na svete a zabezpečiť, aby spotrebovaná energia bola bezpečná, chránená, konkurencieschopná, vyrábaná lokálne a udržateľná.

Cieľom Európskej zelenej dohody je zabezpečiť, aby politiky EÚ v oblasti klímy, energetiky, dopravy a zdaňovania boli vhodné na zníženie čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990, a dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu, ktorá sa stanovuje ako záväzná povinnosť v európskom právnom predpise v oblasti klímy. Rozhodujúce sú energetické ciele: výroba čistejšej energie vďaka technologickému výskumu a inovácii a investície do renovovaných, energeticky úsporných budov.

Tieto ciele vychádzajú zo stratégie energetickej únie (2015), ktorá spolu s nariadením (EÚ) 2018/1999riadení energetickej únie definujú rozmery energetickej politiky EÚ.

  • Diverzifikácia zdrojov energie v EÚ od fosílnych palív cez atómovú energiu až po obnoviteľné zdroje (solárna energia, veterná energia, biomasa, geotermálna energia, hydroelektrická energia a prílivová energia) s cieľom zabezpečiť energetickú bezpečnosť.
  • Realizácia plne integrovaného, efektívneho vnútorného trhu s energiou bez technických či regulačných prekážok.
  • Zlepšenie energetickej efektívnosti a prepojenia energetických sietí, ako aj zníženie emisií.
  • Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo v súlade so záväzkami stanovenými v Parížskej dohode.
  • Podpora výskumu nízkouhlíkových a čistých energetických technológií a uprednostňovanie výskumu a inovácie s cieľom poháňať energetickú transformáciu a zlepšiť konkurencieschopnosť.

V článku194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uvádza osobitný právny základ v oblasti energetiky, ktorý sa zakladá na spoločných právomociach, o ktoré sa delí EÚ a jej členské štáty, a ktorý ich vedie k spoločnej energetickej politike.