EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Енергетика

Увеличаването на доказателствата за изменението на климата и нарастващата зависимост от енергетиката засилиха решителността на Европейския съюз (ЕС) да се превърне в първия в света континент с неутрална по отношение на климата икономика и да гарантира, че потребяваната енергия е сигурна, безопасна, конкурентна, произведена локално и устойчива.

Целта на Европейския зелен пакт е политиките на ЕС в областта на климата, енергетиката, транспорта и данъчното облагане да бъдат пригодни за намаляване на нетните емисии на парникови газове с поне 55 % до 2030 г. спрямо равнищата от 1990 г., за да се постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., което е определено като обвързващо задължение в Европейския законодателен акт в областта на климата. Целите в областта на енергетиката са от решаващо значение: производство на по-чиста енергия благодарение на изследванията и иновациите в областта на технологиите и инвестиране в санирани, енергийно ефективни сгради.

Тези цели се основават на стратегията за енергийния съюз (2015 г.), която заедно с Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на енергийния съюз, определя измеренията на енергийната политика на ЕС.

  • Диверсифициране на източниците на енергия в ЕС, вариращи от изкопаеми горива и ядрена енергия до възобновяеми източници на енергия (слънчева, вятърна, биомаса, геотермална, хидроелектрическа и енергия от приливите и отливите), за да се гарантира енергийна сигурност.
  • Изграждане на напълно интегриран и ефикасен вътрешен енергиен пазар без технически или регулаторни пречки.
  • Подобряване на енергийната ефективност и междусистемното свързване на енергийните мрежи и намаляване на емисиите.
  • Преход към нисковъглеродна икономика в съответствие с ангажиментите, определени в Парижкото споразумение.
  • Насърчаване на научните изследвания в областта на нисковъглеродните и чистите енергийни технологии и отдаване на приоритет на научните изследвания и иновациите за насърчаване на енергийния преход и подобряване на конкурентоспособността.

С член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз се въвежда специфично правно основание за областта на енергетиката, където компетентността се споделя между ЕС и неговите държави членки в стремеж да се постигне обща енергийна политика.