EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Energi

Employment and social policy

Mot bakgrund av de allt starkare bevisen för klimatförändring samt ett ökat energiberoende har Europeiska unionen (EU) stärkts i sin föresats att bli en ekonomi med låg energiförbrukning, där den energi som förbrukas är säker, trygg, konkurrenskraftig, lokalt producerad och hållbar.

Förutom att se till att EU:s energimarknad fungerar effektivt främjar energipolitiken sammankoppling av energinätverk samt energieffektivitet. Den omfattar energikällor från fossila bränslen till kärnkraft och förnybar energi (solkraft, vindkraft, biomassa, jordvärme, vattenkraft och vågkraft).

Genom artikel 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt införs en särskild rättslig grund för energiområdet som bygger på delade befogenheter mellan EU och medlemsstaterna.