Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Енергетика

Employment and social policy

Увеличаването на доказателствата за изменението на климата и нарастващата зависимост от енергетиката изтъкват решителността на Европейския съюз (ЕС) за превръщането му в нискоенергийна икономика, където потребяваната енергия е сигурна, безопасна, конкурентна, произведена локално и устойчива.

Освен че гарантира ефективното функциониране на енергийния пазар на ЕС, енергийната политика насърчава взаимното свързване на енергийни мрежи и енергийната ефективност. Тя разглежда енергийни източници, вариращи от изкопаеми горива през ядрена до възобновяема енергия (слънчева, вятърна, биомаса, геотермална, хидроелектрическа и енергия на приливите и отливите).

Член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз въвежда специфична правна основа в областта на енергетиката, основана на споделени компетенции между ЕС и държавите членки.