EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Zamestnanosť a sociálna politika

Employment and social policy

Európska spoločnosť sa vyvíja v dôsledku faktorov, ako je technologický pokrok, globalizácia a starnúca populácia. Veľký a zásadný vplyv na ňu mala aj hospodárska a finančná kríza z roku 2008 a jej dôsledky.

Cieľom európskej politiky v oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a rovnosti príležitostí je zlepšovať životné podmienky prostredníctvom podpory zamestnanosti, udržateľného rastu a väčšej sociálnej súdržnosti.

EÚ je katalyzátorom sociálnej zmeny a usiluje sa zvyšovať zamestnanosť a mobilitu pracovníkov, skvalitňovať pracovné miesta a pracovné podmienky, informovať pracovníkov a viesť s nimi konzultácie, bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, podporovať rovnaké príležitosti a odstraňovať diskrimináciu či modernizovať systémy sociálnej ochrany.